Oebele Vries werd vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ARCHIEFFOTO FOKKE WESTER
Oebele Vries werd vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ARCHIEFFOTO FOKKE WESTER

Oebele Vries Ridder bij afscheid Rijksuniversiteit Groningen

GRONINGEN – Oebele Vries uit Westergeest is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding werd hem vanmiddag door burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland uitgereikt in de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar Oebele Vries (65) afscheid nam als universitair docent aan de Opleiding Friese Taal en Cultuur (voorheen het ‘Fries Instituut’ geheten).  Vries is sinds 1974 verbonden aan de Letterenfaculteit van de RuG, waar hij begon als wetenschappelijk medewerker. De laatste tien jaar had hij de supervisie over het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling.

 Oebele Vries heeft sinds de jaren 70 meer dan 200 (populair-)wetenschappelijke artikelen en boeken geproduceerd, hoofdzakelijk over de middeleeuwse geschiedenis van de Friese landen (de kuststrook die loopt van het tegenwoordige Friesland tot ver in Noord-Duitsland) en van de Friese taal en de regionale en lokale geschiedenis van Noordoost-Friesland en Kollum en omstreken. De belangrijkste publicaties zijn zijn proefschrift over de middeleeuwse Friese vrijheid, zijn boek over de teloorgang van het Fries als schrijftaal in de 16e eeuw en zijn drietalige bronnenuitgave van een aantal Oudfriese teksten.

De publicaties over de staatkundige ontwikkelingen in Friesland in Europees perspectief en over de taalsituatie in de 15e en 16e eeuw zijn zonder meer baanbrekend geweest en hebben het begrip van de Friese en Nederlandse geschiedenis fundamenteel verdiept. Ook is Vries auteur van een belangwekkende en invloedrijke publicatie over het strafkamp voor Nederlanders bij Wilhelmshaven in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.  Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het samenwerkingsconvenant van de RuG en de Fryske Akademy uit 1997 betreffende de compilatie van Het Oudfries woordenboek, een belangrijk stuk voorwerk voor wat uiteindelijk de Friese Taaldatabank is geworden. In 2008 ontving hij voor zijn hele oeuvre de driejaarlijkse Joast Halbertsmaprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Fryslân.

Verder is hij sinds 1974 bestuurslid van de Stichting Oudheidkamer Mr. Andreae te Kollum; vervulde hij tussen 1978 en 1995 diverse functies binnen het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en was hij van 1978 tot 2007 bestuurslid van de Bronnencommissie en voorzitter van de Werkgroep Inventarisatie Egodocumenten uit Friesland van de Fryske Akademy en tevens redacteur van ‘it Beaken’, het wetenschappelijke tijdschrift van de Fryske Akademy. Daarnaast was Vries bestuurslid van dorpshuis Fokkema’s Pleats in zijn woonplaats Westergeest (van 1978 tot 2008);

Vries was actief voor Us wurk (tijdschrift voor de frisistiek), de FNP in de gemeente Kollumerland, Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de werkgemeenschapscommissie Lokale en Regionale Geschiedenis van de Stichting voor Historisch Onderzoek en de Vereniging Oud Gevangenen Kamp Wilhelmshaven. Zijn inzet voor die laatste vereniging werd beloond met de Zilveren Vredesduif in 1999 en de Gouden Vredesduif in 2010. Vries werkte verder mee aan documentaires over de geschiedenis van het Fries en is bestuurslid van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum.

Bij zijn afscheid als universitair docent aan de Opleiding Friese Taal en Cultuur van de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen is hem een afscheidssymposium aangeboden en een boek met zijn belangrijkste publicaties. Aansluitend hield Vries vandaag een afscheidscollege.

Het afscheid van Vries luidt mogelijk ook het afscheid in van Fries als universitaire studie, zo wordt gevreesd. Vries wordt niet opgevolgd, omdat Friese taal en cultuur vanaf 2012/13 in de praktijk een onderdeel wordt van de brede bachelor Europese Talen en Culturen.

Artikel geplaatst door Fokke Wester op 25-05-12 23:20.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg nieuwsbladnof via:
Advertentie
advertentie
Advertentie